جدول قیمت ها

قیمت روز گوشی موبایل به تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

آیفون ۱۰

Iphone X white

حافظه ۶۴ گیگ :
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

Iphone X Black

حافظه ۶۴ گیگ :
۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

آیفون ۸ پلاس

آیفون ۸

Iphone 8 Plus Gold

حافظه ۶۴ گیگ :
۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 8 Plus Silver

حافظه ۶۴ گیگ :
۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 8 Plus Black

حافظه ۶۴ گیگ :
۴٫۱۹۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 8 Gold

حافظه ۶۴ گیگ :
۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 8 Silver

حافظه ۶۴ گیگ :
۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 8 Silver

حافظه ۶۴ گیگ :
۳٫۶۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

آیفون ۷ پلاس

Iphone 7 Plus Silver

حافظه ۳۲ گیگ :
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۱۲۸ گیگ :
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 7 Plus Black Matte

حافظه ۳۲ گیگ :
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۱۲۸ گیگ :
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 7 Jetblack

حافظه ۳۲ گیگ :
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۱۲۸ گیگ :
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 7 Plus Gold

حافظه ۳۲ گیگ :
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۱۲۸ گیگ :
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 7 Plus Rose gold

حافظه ۳۲ گیگ :
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۱۲۸ گیگ :
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 7 Plus Red

حافظه ۳۲ گیگ :
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۱۲۸ گیگ :
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

آیفون ۷

Iphone 7 Silver

حافظه ۳۲ گیگ :
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۱۲۸ گیگ :
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 7 Black Matte

حافظه ۳۲ گیگ :
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۱۲۸ گیگ :
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 7 Jetblack

حافظه ۳۲ گیگ :
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۱۲۸ گیگ :
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 7 Gold

حافظه ۳۲ گیگ :
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۱۲۸ گیگ :
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 7 Rose gold

حافظه ۳۲ گیگ :
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۱۲۸ گیگ :
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

Iphone 7 Red

حافظه ۳۲ گیگ :
۳٫۳۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۱۲۸ گیگ :
۳٫۸۸۰٫۰۰۰ تومان
حافظه ۲۵۶ گیگ :
۴٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان